> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
03-04-2006

DAC Noordwolde NIEUWSBRIEF, april 2006

De digitale nieuwsbrief is een vervanging van de nieuwsbrief
die u in het verleden altijd per post heeft ontvangen.


Onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan de orde komen zijn:

PBB in combinatie met veterinaire bedrijfsbegeleiding.
Vaccineren tegen longworm.
Mineralenbolus.
Afvoerregeling voor wrak vee.
Klauwenprogramma
Pec-10.
Verslag boerenavond.


PBB in combinatie met veterinaire bedrijfsbegeleiding.
FCDF
Dat melk afkomstig is van gezonde koeien kan de veehouder ook aantonen met regelmatige bedrijfsbegeleiding door een erkende herkauwerdierenarts in combinatie met PBB. Daarbij is het mogelijk het aantal PBB�s terug te brengen van 4 naar 2 keer per jaar. De bedrijfsbegeleiding moet dan wel voldoen aan een aantal eisen: afspraken over de bedrijfsbegeleiding zijn vastgelegd in een contract veehouder-dierenarts, frequentie minimaal 6 keer per jaar (waarvan 2 met PBB) en met registratie van de bedrijfsbegeleiding. Termijn tussen 2 begeleidingen mag niet langer dan 2 maanden zijn. In het contract staan de gemaakte afspraken met de dierenarts omtrent de inhoud van de begeleiding.

DOC kaas.
Uitvoering van het PBB heeft nog steeds de standaardfrequentie van 4 keer per jaar, echter bestaat er vanaf 1-1-06 de mogelijkheid om dit terug te brengen naar 2 keer per jaar, op voorwaarde dat er minimaal 5 keer per jaar aan veterinaire bedrijfsbegeleiding wordt gedaan. De 5 keer bedrijfsbegeleiding dienen evenredig over het jaar verdeeld te worden. Deelname aan deze veterinaire bedrijfsbegeleiding houdt in dat de uitvoering van het PBB nog uitgevoerd dient te worden in het 1e en 3e kwartaal van 2006, de OCM zal de juiste maanden aandragen.

Kijk voor meer informatie in de map �Informatie voor veehouders� van Friesland Foods, op de site www.frieslandfoods.nl (tab �veehouders�) of www.dockaas.nl

Terug


Vaccineren tegen longworm.
Het is de tijd om alvast na te denken op welke manier u uw jongvee komend weideseizoen kunt beschermen tegen longworm.
De longwormlarven worden via het gras opgenomen en komen via de darmen in de longen, hier groeien de larven uit tot volwassen longwormen en produceren eitjes. De eitjes worden opgehoest, doorgeslikt en uiteindelijk via de mest komen ze weer in de weide om zo een volgend kalf te besmetten, deze cyclus duurt 3 tot 4 weken, onder ideale omstandigheden.
Een zwaar besmet kalf kan gaan hoesten, krijgt last van benauwdheid, groeivermindering en is sneller vatbaar voor virussen (zoals pinkengriep) en bacteri�n. Na een ernstige infectie is de kans op een lagere melkproductie, in een later stadium, groot.
Voorafgaand aan de weidegang is het daarom verstandig om het jongvee te vaccineren voor een lange bescherming.
Kalveren kunnen gevaccineerd worden vanaf 6 weken leeftijd. De eerste vaccinatie moet 6 weken voor de weidegang gegeven worden en met 4 weken tussentijd de tweede vaccinatie. Voor een goede immuniteitsopbouw is het het beste om de kalveren in de zomer een aantal dagen op een perceel te laten waar 1 week tot 2 maanden eerder pinken of melkkoeien hebben gelopen. Twee weken na de 2e enting moeten ze naar buiten om een natuurlijke longworm infectie op te lopen die een bescherming tegen longworm door de 2 entingen compleet maakt.
Zie ook op: www.intervet.nl

Terug


Mineralenbolus.
Bedrijven in de omgeving Oost- en Weststellingwerf zijn veelal deels gelegen op zandgrond. Dit gras bevat in het algemeen weinig mineralen en spoorelementen. Cu en Se is altijd te laag.
Bij kopergebrek zullen de vaarzen te weinig ontwikkeld zijn, onvoldoendeproductie hebben, een verminderde vruchtbaarheid en soms een verkleuring van de vacht hebben. Als vaarzen een seleniumtekort hebben, zal de kans op een verhoogd celgetal bij afkalven groter zijn dan normaal, zullen er meer witvuilers zijn en doen zich meer vruchtbaarheids- en nageboorteproblemen voor. Daarnaast worden er bij teveel doodgeboren kalveren bij de vaarzen vaak te lage seleniumwaardes in het bloed gevonden. In het algemeen zijn bij mineralentekorten de dieren gevoeliger voor infecties, verminderde spijsvertering en voeropname en de afkalfleeftijd van de vaarzen en het aantal inseminaties per dier loopt op.
Mineralenbolussen zijn toepasbaar voor al het vee dat zwaarder dan 150 kg is. De bolus werkt 6 maanden, bij 2 bolussen geeft het een goede aanvulling op de mineralenbehoefte gedurende de weideperiode. Afhankelijk van de bolus en het gewicht van het dier moeten er 1 of 2 gegeven worden om de mineralen behoefte voldoende te dekken.

Terug

Afvoerregeling voor wrak vee.
Onder wrak vee worden dieren verstaan die meer dan licht ziek of gewond zijn. Bijvoorbeeld botbreuken, allerlei aandoeningen waarbij het been niet of nauwelijks wordt belast, verlammingen van het bewegingsapparaat met ligplekken en spieraandoeningen en uitgebreide verwondingen. Zulke dieren zijn niet geschikt voor humane consumptie indien ze lijden aan bloedvergiftiging of het sterk vermagerde dieren zijn.
Meer dan lichtgewonde of licht zieke dieren mogen alleen onder voorwaarden worden vervoerd naar de noodslachtplaats. Hiermee wordt bedoeld dat ze niet verder dan 50 kilometer vervoerd mogen worden, apart vervoer hebben, zacht kunnen liggen en staan en niet opnieuw ingeladen worden.
Koeien die geschikt zijn voor humane consumptie maar waarbij levend transport niet is toegestaan, zijn gezonde dieren die een ongeval hebben gehad of bijvoorbeeld een gescheurde baarmoeder of bloeding (melkziekte wordt niet als ongeval gezien). Dieren die niet geschikt zijn voor transport, zijn niet in staat zonder pijn onafhankelijk te bewegen of hebben een open wond of prolaps. Koeien die wel voor transport geschikt zijn, kunnen dit aan zonder onnodig lijden.
Bij geschikt voor humane consumptie en niet geschikt voor transport, bv. bij een botbreuk kan de dierenarts de koe schieten, laten verbloeden en keuren zodat het dier daarna wel naar de slacht kan. In januari 2007 komen er weer nieuwe aanvullingen/beperkingen op de slachtregeling.
Zie ook op: www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=106&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_item_id=118548
Terug

Klauwenprogramma.
De vereniging voor Rundveepedicure en GD hebben een nieuw klauwprogramma: tijdens het koppelbekappen worden met een pocket PC nauwkeurig alle aandoeningen geregistreerd en verwerkt tot een KlauwGezondheidsScore (KGS) voor het bedrijf. De KGS is een goede en eenvoudige ondersteuning voor de melkveehouder en zijn adviseurs om de klauwgezondheid in beeld te brengen en zonodig te verbeteren.
De vastgelegde gegevens worden direct vanaf het bedrijf naar GD verstuurd, daar worden de gegevens verwerkt tot de KGS. Voor de dierenarts is, met toestemming van de veehouder, toegang mogelijk. Bij de berekening van de KGS worden de gegevens per koe gecorrigeerd voor pariteit, ras, lactatiestadium en seizoen. De KGS geeft de score van de koppel weer ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
De KGS is opgebouwd uit de score van de achterpoten van 7 aandoeningen, te weten: Mortellaro, stinkpoot, zoolbloeding, chronische bevangenheid, witte lijn defect, zoolzweer en tyloom. Naast deze totaalscore is er een overzicht van de score per aandoening en een overzicht van de koeien met klauwproblemen.

Terug

Pec-10.
Wanneer kalveren last hebben van diarree is de electrolytenmix Pec-10 een goede oplossing. Het bevat energie zodat het kalf minder uitteert, het stofje pectine, dit zorgt voor extra bescherming van het slijmvlies en al na een halve dag/dag wordt de mest geconcentreerder. Een ander voordeel is dat pec-10 ook door de melk kan worden geroerd. Hierdoor kan al in een vroeg stadium diarree voorkomen worden, door er alvast wat poeder bij door te roeren.
Zie ook op: www.vtpvoordap.nl, rundvee, diarree.

Terug

Verslag boerenavond.
De boerenavond die plaatsvond op 23 februari in cafe �t Steckie in Steggerda ging over medicijngebruik. In het kort een aantal punten waarover is verteld.
Het is noodzakelijk voor de werking van de medicijnen, dat u rekening houdt met de hoeveelheid die u dient te geven. Bij te weinig, krijgt u niet het gewenste resultaat en kan er resistentie optreden, omdat de hardnekkige bacteri�n niet doodgaan. Een iets te hoge dosering kan weinig kwaad, maar bij overdosering kan het averechts gaan werken. Grove vuistregels voor lichaamsgewichtbepaling is voor een vaars 600 kg, een koe 700-750 kg en een kalf 50 kg + 25 kg per maand (een 3 maand oud kalf is dus ongeveer 50 + (25*3) = 125 kg.

Er zijn weinig antibiotica op de markt met een wachttijd langer dan 10 dagen op de melk, dit omdat het niet verkoopt. Toch is zo�n antibioticum de beste manier, omdat de bacterie heel lang wordt aangepakt. Hiermee wordt voorkomen dat de koe/kalf dezelfde klachten weer krijgt over een aantal weken/maanden. Hoe langer de bacterie huisvest in de koe, hoe moeilijker het wordt om deze aan te pakken en te bestrijden. Het is dus zaak om er op tijd bij te zijn.

Bij een mastitis koe is het een goedkoop handigheidje om met een CMT-schaal (California Mastitis Test) het verkeerde kwartier meteen op te sporen. Een CMT-schaal (ook wel: een �vierkwartierenschaaltje�) heeft 4 aparte cupjes op een plastic bord, waar u in elk bakje een ander kwartier in voorstraalt. Bij de paar stralen melk doet u een CMT-zeepoplossing(teepol = 3% natriumlaurylsulfaat). Na 10 seconden mengen, ziet u een verslijming van de melk met een celgetal hoger dan 400.000 cellen/mL.

Het is raadzaam om de bijsluiter eens te lezen, om na te gaan of u wel het juiste middel voor de kwaal ingeeft. Zo werken engemycine en excenel goed tegen infecties aan de klauwen, maar een dikke hak bij een koe wordt veroorzaakt door andere bacteri�n en hierbij helpt streptoprocpen en een pijnstiller veel beter.

Met voldoende opkomst, een interessant onderwerp en de gezelligheid na afloop, kunnen we deze avond tot een succes rekenen.

Boeren die niet aanwezig waren op de boerenavond, kunnen alsnog een poster voor in de medicijnkast afhalen. Er zijn nog een aantal te krijgen bij de balie van de kliniek!

Terug

Heeft u een idee voor (een) onderwerp(en) in de volgende nieuwsbrief of andere op-/aanmerkingen? Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@dacnoordwolde.nlCopyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.
Laatst gewijzigd: 03-04-2006.